Regulamin świadczenia usług monitorowania mediów Newspoint z dnia 20.02.2013

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

1. Definicje

Newspoint – Newspoint sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowa 33, wpisana do rejestru handlowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Rejestrowy, pod numerem KRS 0000466031, NIP 525-25-57-101

Użytkownik – osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw, dokonująca aktywacji usługi Newspoint. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno Użytkownik jak i Użytkownik Agencyjny.

Agencja – osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw, z którą Newspoint zawarł umowę na oferowanie i sprzedaż Usługi Newspoint Użytkownikom Agencyjnym.

Użytkownik Agencyjny – osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw, na rzecz której Newspoint świadczy usługę Newspoint za pośrednictwem Agencji, przy założeniu, że jeden Użytkownik Agencyjny to jedno konto Newspoint. Użytkownik Agencyjny jest ostatnim odbiorcą Usługi Newspoint i nie jest uprawniony do jej dalszej dystrybucji w całości bądź w części.

Newspoint – usługa świadczona przez Newspoint na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, polegająca na monitorowaniu mediów za pomocą elektronicznego systemu Newspoint.

Formularz zamówienia – Umowa o świadczenie usług monitorowania mediów Newspoint zawierana pomiędzy Newspoint oraz Użytkownikiem, w związku z zamówieniem świadczenia usługi Newspoint przez Newspoint Umowa jest zawarta w sposób konkludentny, z chwilą zamówienia Usługi przez Użytkownika i nie wymaga potwierdzenia w formie pisemnej przez Newspoint.

Zamówienie na bezpłatny 7-dniowy test – udostępniony w trybie edycji interfejs internetowy udostępniony Użytkownikowi przez Newspoint pod adresem https://www.newspoint. pl/przetestuj-newspoint/ umożliwiający złożenie zamówienia na 7-dniowy bezpłatny okres próbny usługi Newspoint.

Okres próbny – wskazany przez Newspoint okres, w którym usługa Newspoint udostępniona jest Użytkownikowi w sposób bezpłatny.

Okres Abonamentowy – ustalony między Stronami okres 3, 6 lub 12 m-cy, w którym usługa Newspoint udostępniona jest Użytkownikowi w sposób płatny, za wynagrodzeniem płaconym przez Użytkownika na rzecz Newspoint.

Opłata Abonamentowa – uiszczane z góry (w szczególnych przypadkach i po porozumieniu Stron również z dołu) w cyklach 1 (jedno) miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych płatne przez Użytkownika wynagrodzenie na rzecz Newspoint za świadczenie usług wymienionych w Regulaminie w zamówionym Okresie Abonamentowym.

Oferta Handlowa – dokument zawierający zestawienie cen, produktów i usług Newspoint.

Aktywacja (usługi) – udostępnienie Użytkownikowi funkcjonalności i zasobów oferowanych przez daną aplikację Newspoint.

Spam – przesyłana pocztą elektroniczną informacja, która nie była przedmiotem zamówienia adresata.

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług monitorowania mediów Newspoint.

2. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne.

a. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania i świadczenia usługi Newspoint przez Newspoint, sposób korzystania z usługi Newspoint przez Użytkownika, oraz zakres praw i obowiązków Stron.

b. Warunkiem zamówienia usługi Newspoint jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu. Użytkownik jest zobowiązany do realizacji zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu w całym okresie świadczenia usługi Newspoint przez Newspoint. Jakiekolwiek zachowanie Użytkownika, które będzie sprzeczne z jego zobowiązaniami wynikającymi z Regulaminu, będzie równoznaczne z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zawartej Umowy. W takim przypadku Newspoint będzie uprawniony do skorzystania z uprawnień określonych w niniejszym Regulaminie jak również w Kodeksie Cywilnym.

c. Nadesłanie przez Użytkownika Zamówienia na bezpłatny 7-dniowy test jak również nadesłanie Formularza Zamówienia na płatny okres świadczenia usługi Newspoint, będzie równoznaczne w skutkach z potwierdzeniem, iż Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia. Dzień rejestracji usługi Newspoint należy traktować jako datę, od której do łączącej Strony umowy zastosowanie mieć będą postanowienia Regulaminu.

d. Strony niniejszym oświadczają, że mają świadomość, iż przedmiotem niniejszej Umowy jest jedynie usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi wykorzystania publikacji do jego użytku wewnętrznego lub osobistego oraz w konsekwencji poprawę możliwości zestawienia i uporządkowania publikacji udostępnianych w sieci Internet. Zawierając niniejszą Umowę, Newspoint Sp. z o.o. nie udziela Użytkownikowi upoważnienia do wykorzystania przez niego bądź podmioty trzecie publikacji gromadzonych za pomocą Usługi do celów innych niż określone powyżej, co też Użytkownik niniejszym potwierdza. W szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do przetwarzania, jak i dalszego rozpowszechniania lub udostępniania otrzymanych publikacji. Powyższe ograniczenia nie dotyczą przypadków korzystania przez Użytkownika z otrzymanych publikacji w ramach dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

e. Strony oświadczają, że mają pełną świadomość, iż Usługa Newspoint nie zawiera opłat z tytułu majątkowych praw autorskich, przysługujących autorom publikacji udostępnianych Użytkownikowi za pomocą Newspoint. Jednocześnie, wszelkie prawa autorskie do dostarczanych przez system Newspoint publikacji przysługują wyłącznie autorom tych publikacji. Użytkownik zwalnia Newspoint z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu sposobu wykorzystania przez niego publikacji udostępnionych mu za pomocą Newspoint.

Rozdział 2. Rejestracja usług, zawarcie i warunki umowy, jej zmiana oraz rozwiązanie

a. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej – rejestracja wszystkich typów usług systemu Newspoint odbywa się przez interfejs znajdujący się na stronach Newspoint lub poprzez kontakt z Biurem Obsługi Newspoint. Usługi Newspoint są aktywowane najpóźniej do 2 dni roboczych (od daty wpłynięcia zamówienia w postaci Zamówienia na bezpłatny 7-dniowy test lub kontaktu z Biurem Obsługi Newspoint) na okres próbny wynoszący 7 dni od daty udostępnienia Newspoint do testów Użytkownikowi. Dzień rejestracji usługi Newspoint będzie uważany za dzień zawarcia umowy na świadczenie tego rodzaju usług pomiędzy Newspoint a Użytkownikiem.

b. Użytkownik zobowiązany jest do wpisania lub podania prawidłowych danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, dane bilingowe, adres e-mail) podczas aktywacji Newspoint za pomocą Zamówienia na bezpłatny 7-dniowy test lub kontaktując się telefonicznie z Biurem Obsługi Newspoint. Podanie nieprawdziwych danych stanowi naruszenie postanowień Regulaminu i upoważnia Newspoint do zablokowania i zaprzestania kontynuacji świadczenia usługi Newspoint na rzecz Użytkownika przed upływem okresu próbnego, a także po dokonaniu uiszczenia opłaty abonamentowej.

c. Z chwilą dokonania aktywacji Usługi Newspoint Użytkownik uzyskuje bezpłatny, 7-dniowy dostęp do usługi świadczonej nieodpłatnie przez Newspoint. Newspoint wyśle do Użytkownika powiadomienie w formie listu elektronicznego, z podaniem loginu i hasła dostępowego do serwisu usługi Newspoint.

d. Newspoint zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Newspoint w trakcie okresu próbnego, o ile zostanie wykazane że:

(i) Użytkownik dokonał aktywacji Newspoint po raz kolejny, po uprzednim usunięciu jego konta z uwagi na upływ okresu próbnego, o którym mowa powyżej i niedokonaniu uiszczenia Opłaty Abonamentowej lub też

(ii) zaprzestania świadczenia usługi Newspoint wskutek naruszenia postanowień Regulaminu i rozwiązania Umowy lub

(iii) gdy Użytkownik wykorzystywał usługę Newspoint w sposób przekraczający znamiona testów i prób lub

(iv) niezgodnie z przedstawioną mu Ofertą Handlową.

(v) Użytkownik nie posługuje się mailem firmowym lub nie posiada upoważnienia do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy lub podał nieprawdziwe dane kontaktowe.

e. Strony postanawiają, że istotnym warunkiem zawarcia umowy na odpłatne świadczenie przez Newspoint usługi Newspoint przez Użytkownika jest złożenie przez niego zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia. Formularz Zamówienia powinien być dostarczony do Newspoint za pośrednictwem faxu bądź pocztą elektroniczną, jako zeskanowany plik. Formularz Zamówienia dla swojej ważności musi zawierać obligatoryjne dane identyfikacyjne Użytkownika, które będą zgodne z rzeczywistością tj. nazwę firmy, NIP, dokładny adres niezbędny do wystawienia f-ry VAT, adres korespondencyjny – jeśli jest inny, adres e-mail, imię i nazwisko osoby zamawiającej, rodzaj usługi i okres abonamentowy. Formularz powinien być opieczętowany pieczęcią firmową i podpisany przez osobę/y upoważnione do reprezentowania podmiotu dokonującego zamówienia usługi w zakresie dokonywanych czynności handlowych. Zamówiona usługa Newspoint powinna być aktywowana przez Newspoint Użytkownikowi w terminie do 2 dni roboczych od chwili doręczenia do Newspoint Formularza Zamówienia zawierającego kompletne dane identyfikacyjne. Jeśli Formularz Zamówienia zostanie doręczony Newspoint poza godzinami pracy Biura Obsługi Newspoint, usługa będzie aktywowana w następnym dniu roboczym.

f. Strony postanawiają, że nie później niż w okresie dwóch dni roboczych od daty zakupu i aktywacji usługi Newspoint, Newspoint zobowiązuje się do wysłania Użytkownikowi faktury VAT, obejmującej Opłatę Abonamentową za korzystanie z Newspoint w Okresie Abonamentowym ustalonym z Użytkownikiem. Opłata Abonamentowa jest uiszczana przez Użytkownika z góry w cyklach 1 (jedno) miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych.

g. Nieuiszczenie Opłaty Abonamentowej w okresie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT będzie skutkowało automatyczną blokadą dostępu Użytkownika do Newspoint. Dokonanie przez Użytkownika wpłaty Opłaty Abonamentowej i potwierdzenie wpływu środków na rzecz Newspoint w okresie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty wystąpienia zdarzenia (zablokowanie dostępu do usługi Newspoint) będzie skutkowało natychmiastowym odblokowaniem dostępu do Newspoint. Bezskuteczny upływ 14 dniowego terminu, licząc od dnia zablokowania dostępu Użytkownika do usługi, będzie skutkował automatycznym usunięciem konta jego i rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Newspoint z winy Użytkownika, z jednoczesnym zachowaniem uprawnienia po stronie Newspoint do żądania zapłaty Opłaty Abonamentowej za cały dany Okres Abonamentowy. Newspoint uprawniony jest obciążyć Użytkownika dodatkową opłatą w wypadku powstania kosztów windykacji należności nie uiszczonych w terminie zakreślonym wystawioną fakturą VAT. Opłata ta wynosić będzie:
– 5% wartości należności głównej wraz z naliczonymi odsetkami ustawowymi w wypadku gdy zapłata nastąpi do 60 dnia zwłoki,
– 10 % wartości należności głównej wraz z naliczonymi odsetkami w wypadku gdy zapłata nastąpi powyżej 60 dnia zwłoki.

h. Okres obowiązywania umowy na świadczenie usługi Newspoint ulega automatycznemu przedłużeniu po upływie pierwotnego Okresu Abonamentowego na kolejny Okres Abonamentowy, pod warunkiem niezłożenia przez Użytkownika pisemnego oświadczenia Newspoint o braku zamiaru kontynuowania umowy w dalszym okresie (co powinno nastąpić najpóźniej na 30 dni przed upływem pierwotnego Okresu Abonamentowego). Automatyczne przedłużenie umowy na kolejny Okres Abonamentowy będzie dokonane na warunkach wynikających z aktualnej w danym momencie Oferty Handlowej oraz aktualnej w danym momencie wersji Regulaminu. Niniejsza regulacja będzie również miała zastosowanie do następnych Okresów Abonamentowych.

i. W przypadku automatycznego przedłużenia okresu obowiązywania umowy na kolejny Okres Abonamentowy, w trybie opisanym powyżej, nie wcześniej niż na 1 dzień przed zakończeniem pierwszego (oraz analogicznie każdego następnego) Okresu Abonamentowego Newspoint, Newspoint automatycznie wystawi fakturę VAT na kolejny Okres Abonamentowy świadczenia usługi Newspoint.

j. Brak wpłaty Opłaty Abonamentowej w okresie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT będzie skutkował automatyczną blokadą dostępu do Newspoint. Dokonanie przez Użytkownika wpłaty Opłaty Abonamentowej i potwierdzenie wpływu środków na rzecz Newspoint w tym okresie będzie skutkowało natychmiastowym odblokowaniem dostępu do Newspoint. Bezskuteczny upływ 14 dniowego terminu, licząc od dnia zablokowania dostępu Użytkownika do usługi, będzie skutkował automatycznym trwałym zablokowaniem konta Użytkownika z jednoczesnym zachowaniem uprawnienia po stronie Newspoint do żądania zapłaty Opłaty Abonamentowej za cały Okres Abonamentowy.

k. Strony postanawiają, że chwilą dokonania wpłaty Opłaty Abonamentowej będzie dzień, w którym środki zostaną uznane na rachunku bankowym Newspoint. Newspoint nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnień zawinionych przez strony trzecie (banki, poczta, kurierzy, Rejestratorzy domen itp.).

l. Zgodnie z Ofertą Handlową usług Newspoint (Usługa Newspoint dla Użytkownika), Użytkownik będzie upoważniony do wyznaczenia osoby(osób), która(e) będą bezpośrednio korzystały z dostępu do Newspoint przy założeniu, że jedna osoba wyznaczona przez Użytkownika to jedno konto Newspoint. Ponadto, Użytkownik w dowolnym momencie świadczenia usługi będzie upoważniony do zmiany osoby upoważnionej do bezpośredniego korzystania z usługi Newspoint, o czym poinformuje Newspoint w okresie do 2 (dwóch) dni roboczych.

m. Zgodnie z Ofertą Handlową usług Newspoint (Usługa Newspoint dla Użytkownika Agencyjnego), w celu prawidłowego wykonania usługi przez Newspoint Agencja będzie zobligowana udostępnić do wyłącznej wiadomości Newspoint dane identyfikacyjne podmiotów, będących Użytkownikami Agencyjnymi (zarówno w zakresie bezpośredniego korzystania z Newspoint – logując się do Newspoint używając loginu i hasła jak i pośrednio – korzystając z materiałów wygenerowanych i dostarczonych Użytkownikom Agencyjnym przez Agencję w dowolnej formie). Udostępnione dane powinny zawierać: (a) dane Firmy, (b) adresy e-mail osób bezpośrednio korzystających z usługi Newspoint. Niniejsze postanowienie nie będzie miało zastosowania w przypadku, gdy na podstawie odrębnych zobowiązań Agencja została zobowiązana do zachowania poufności danych klientów Użytkowników Agencyjnych bezpośrednio korzystających z usługi Newspoint.

Udostępnione dane będą wykorzystane przez Newspoint wyłącznie na potrzeby rejestracji i konfiguracji usługi Newspoint dla Użytkownika Agencyjnego. Usługa Newspoint dla Użytkownika Agencyjnego będzie realizowana przy założeniu, że jeden podmiot wyznaczony przez Agencję do korzystania z usługi Newspoint to jedno konto Newspoint. Ponadto, Agencja w dowolnym momencie świadczenia usługi będzie upoważniona do zmiany osoby lub Firmy upoważnionej do bezpośredniego lub pośredniego korzystania z usługi Newspoint, o czym poinformuje Newspoint w okresie do 2 (dwóch) dni roboczych.

1. Dokumenty księgowe. Stałość warunków.

Zamówienie usługi Newspoint na dany Okres Abonamentowy i uiszczenie wynikającej z tego Opłaty Abonamentowej uniezależnia Użytkownika od zmian cennika i Oferty Handlowej tzn. że ewentualne zmiany Oferty Handlowej, które mogą być wprowadzone przez Newspoint w okresie wykupionego Okresu Abonamentowego nie będą miały zastosowania do Użytkownika do końca danego Okresu Abonamentowego.

2. Zmiany Regulaminu.

a. Newspoint zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnej przyczyny. Zmiany Regulaminu mogą być w szczególności podyktowane koniecznością dostosowania treści Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa lub innymi okolicznościami.

b. W przypadku dokonania ważnych zmian w Regulaminie, Newspoint poinformuje o tym dotychczasowych Użytkowników poprzez przesłanie (drogą elektroniczną bądź listowną) informacji o zmianie Regulaminu wraz z fakturą dotyczącą Opłaty Abonamentowej za kolejny okres Abonamentowy. W takim przypadku dokonanie wpłaty Opłaty Abonamentowej za kolejny Okres Abonamentowy będzie uważane za wyrażenie zgody przez Użytkownika na nowe brzmienie Regulaminu i skutkować będzie wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu, w stosunku do danego Użytkownika, z początkiem Okresu Abonamentowego, którego dotyczyła powyższa wpłata.

c. Aktualna wersja Regulaminu dostępna będzie pod adresem www.newspoint.pl/tos.

d. Newspoint nie ma obowiązku uzgadniania treści i zakresu zmian w Regulaminie z Użytkownikami.

e. Zmiana adresów stron internetowych wskazanych w Regulaminie nie stanowi zmiany Regulaminu w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz nie skutkuje koniecznością powiadomienia Użytkowników o dokonanych zmianach w trybie określonym w pkt. b. powyżej, z tym jednak zastrzeżeniem, że o zmianie adresu strony internetowej, na której publikowana jest aktualna wersja Regulaminu lub o zmianie adresów stron internetowych w nim powołanych Użytkownicy zostaną powiadomieni bezpośrednio (drogą elektroniczną lub listowną). Powiadomienie takie nie wymaga akceptacji ze strony Użytkowników oraz nie skutkuje możliwością rozwiązania Umowy.

3. Rozwiązanie umowy.

a. Umowa wygasa z dniem zakończenia Okresu Abonamentowego jeśli Użytkownik zrezygnuje z usługi Newspoint zgodnie z pkt. (h) Rozdziału 2 lub wskutek nieuiszczenia Opłaty Abonamentowej (z jednoczesnym zachowaniem uprawnienia po stronie Newspoint do żądania zapłaty Opłaty Abonamentowej za cały dany Okres Abonamentowy) lub z dniem zakończenia opłaconego Okresu Abonamentowego, jeżeli nie zostanie uiszczona opłata za kolejny Okres Abonamentowy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT, z zastrzeżeniem regulacji Rozdział 2 pkt. g) powyżej.

b. Newspoint zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy, jeżeli w sposób rażący zostaną naruszone postanowienia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Newspoint będzie wykorzystywany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, w tym jeżeli Użytkownik wysyłał spam, działał na szkodę Newspoint lub wykorzystywał Newspoint do celów niezgodnych z polskim prawem.

c. Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia w formie pisemnej świadczenia usług przez Newspoint w dowolnym momencie w trakcie Okresu Abonamentowego, z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Okresu Abonamentowego, o ile w inny sposób nie określa tego Formularz Zamówienia lub Umowa pomiędzy Stronami. Przez formę pisemną rozumie się formę listu poleconego. Upływ 30 dniowego terminu, będzie skutkował automatycznym, trwałym zablokowaniem konta Użytkownika. W wypadku gdy wypowiedzenie nie będzie uzasadnione ważnymi powodami (wielogodzinna, całkowita niedostępność systemu, wielogodzinny brak reakcji ze strony Newspoint na zgłoszone problemy) i udokumentowane konkretnymi przykładami (wraz ze screenshotami) dotyczącymi jakości świadczonych usług, Newspoint zachowuje prawo do żądania zapłaty Opłaty Abonamentowej za cały Okres Abonamentowy.

d. O ile Zamówienie lub Umowa nie określa tego inaczej, w przypadku braku wypowiedzenia przez Klienta świadczenia usług z co najmniej 30 dniowym okresem wypowiedzenia przed końcem terminu obowiązywania Zamówienia lub Umowy pomiędzy Stronami, Zamówienie lub Umowa przedłuża się automatycznie na takich samych warunkach na następny Okres Abonamentowy ustalony w Zamówieniu lub Umowie.

Rozdział 3. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Newspoint Sp. z o.o.

a. Newspoint zobowiązuje się do udostępnienia Użytkownikowi linku do strony logowania, loginu i hasła do systemu Newspoint.

b. Newspoint nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zamieszczonych na monitorowanych stronach internetowych i przesyłanych do Użytkownika.

c. Newspoint zobowiązuje się do niezwłocznego likwidowania przerw i awarii powstałych po stronie systemu Newspoint.

d. Newspoint nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej oraz innych okoliczności niezależnych od Newspoint, a także za szkody powstałe w wyniku braku ciągłości świadczenia usług niezawinionej przez Newspoint, nieprawidłowego użytkowania usług, nie dotrzymania warunków “Regulamin świadczenia usług monitorowania mediów Newspoint” oraz „Formularza zamówienia”, działania czynników, firm i osób trzecich (np. awarie łącza, sprzętu).

e. Newspoint gwarantuje dostęp do usługi przez cały rok i całą dobę z prawdopodobieństwem w zakresie dostępu nie mniejszym niż 98% (2% – przerwa techniczna na konserwację systemu). Odsetek pominiętych Publikacji w ujęciu miesięcznym nie przekroczy 5% Publikacji dostarczonych do Zleceniodawcy.

f. Newspoint może uaktualniać i rozszerzać usługi monitoringu mediów w każdej chwili na serwerze. W określonych przypadkach Użytkownik będzie uzyskiwał uaktualnienie automatycznie.

Rozdział 4. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Użytkownika

a. Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia, aby osoby, które będą obsługiwały aplikacje do monitorowania mediów Newspoint były odpowiednio przeszkolone przez Newspoint.

b. Należność z tytułu Opłaty Abonamentowej Użytkownik zobowiązany jest uiszczać w terminie 14 dni kartą płatniczą lub przelewem na konto bankowe Newspoint. Na prośbę Użytkownika Newspoint dopuszcza możliwość wydłużenia terminu uiszczenia Opłaty Abonamentowej.

c. Opłata Abonamentowa za Newspoint jest wyłącznie wynagrodzeniem za jej użytkowanie, należnym Newspoint. Nie obejmuje natomiast kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do Newspoint, opłat telekomunikacyjnych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Newspoint, zakupu własnej domeny, zaprojektowania stron WWW lub konfiguracji systemu komputerowego u Użytkownika.

d. Użytkownik upoważniony jest do wysyłania wyników wyszukiwania Newspoint za pomocą usługi „Powiadamianie E-mail” tylko i wyłącznie na adresy e-mail należące do niego. Strony postanawiają, że w każdym przypadku stwierdzenie wysłania przez Użytkownika informacji za pomocą usługi „Powiadamianie E-mail” na adresy e-mail nie należące do Użytkownika będzie uważane za zlecenie przez niego wykonania przez Newspoint nowej usługi i będzie automatycznie skutkowało powiększeniem uiszczanej przez Użytkownika Opłaty Abonamentowej. Strony postanawiają, że za każdy nowy adres e – mail nie należący do Użytkownika, na który będą wysyłane wyniki wyszukiwania Newspoint za pomocą usługi „Powiadamianie E-mail” Newspoint będzie upoważniony do żądania zapłaty Opłaty Abonamentowej tak jak za każde nowe konto Newspoint.

e. Użytkownik jest zobowiązany powstrzymać się od udostępniania Newspoint, jak również rezultatów uzyskiwanych za pomocą Newspoint, w celach ich wykorzystania w działalności handlowej podmiotom trzecim.

f. W przypadku cytowania lub publikowania wyników Statystyk i Analizy Mediów Newspoint, Użytkownik zobowiązany jest do każdorazowego podawania źródła pochodzenia danych w następującej formie: „Źródło: Newspoint„.

Rozdział 5. Postanowienia końcowe

a. Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie zakres zlecenia Użytkownika może zostać rozszerzony o inne usługi i produkty oferowane przez Newspoint, a w szczególności może zostać:a.1. dodany serwis bądź serwisy wskazane przez Użytkownika do aktualnej listy monitorowanych serwisów internetowych,

a.2. W sytuacji rozszerzenia zakresu świadczonych usług przez Newspoint rozszerzenie będzie dokonane w następującym trybie:

(i) Użytkownik po ustaleniu z Newspoint istotnych warunków usług (w tym cena/zmiana ceny) przesyła w formie listu elektronicznego zlecenie zmiany usług,

(ii) Newspoint na potwierdzenie otrzymania zlecenia i jego przyjęcia przesyła w formie listu elektronicznego pisemną akceptację warunków usług do Użytkownika.

(iii) Zmiany w zakresie świadczenia usług Newspoint wchodzą w życie z dniem obowiązywania Użytkownika kolejnego Okresu Abonamentowego lub bezpośrednio po akceptacji warunków przez Strony.

(iv) Newspoint zobowiązuje się stosownie do zmian zakresu świadczonych usług Newspoint realizowanych dla Użytkownika, wysłać Użytkownikowi nie później niż 2 dni od daty zaakceptowania nowych warunków współpracy przez Strony, fakturę Vat zawierającą opłatę za poszerzony zakres usług wg stawek obowiązujących w Ofercie Handlowej aktualnej na dzień złożenia zamówienia na takie usługi przez Użytkownika.

b. Zarówno Newspoint jak i Użytkownik będą upoważnieni do gromadzenia, używania oraz przesyłania danych jedynie w sposób wcześniej przez Strony uzgodniony.

c. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Newspoint i od tego dnia będzie miał zastosowanie do zawieranych z Newspoint Umów.

d. Żadna ze Stron nie może ujawnić warunków handlowych „Umowy o świadczenie usług monitorowania mediów” lub negocjacji odnoszących się do tej umowy osobom trzecim bez pisemnej zgody. Strony ustalają że wszelkie informacje dotyczące warunków świadczenia usług przez Newspoint na rzecz Użytkownika i Użytkownika Agencyjnego, w tym w szczególności warunki finansowe, są informacją poufną i jako takie będą podlegać stosownej ochronie przez Strony.

e. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem oraz Umową, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Newspoint.